+421 903 531 497 INFO@LPTECH.SK

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBOROV COOKIES

Zásady ochrany osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane

osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je LP tech s.r.o., Kamenie 199/11, 03301 Podtureň ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

LP tech s.r.o.

Kamenie 199/11

03301 Podtureň

e-mail: info@lptech.sk

Aké osobné údaje spracúvame ?

Spracúvame osobné údaje potrebné na výkon našej podnikateľskej činnosti a aktivít s tým súvisiacich, najmä plnenie zákonných a zmluvných povinností, sledovanie oprávnených záujmov v súvislosti so zasielaním marketingových správ v prípade, ak už ste naším zákazníkom. V prípade, že nie ste naším zákazníkom, marketingové správy Vám zasielame v prípade, že nám na to udelíte samostatný súhlas. Súhlas so spracúvaním osobných údajov od Vás vyžadujeme aj v prípadoch, kedy sa uchádzate o zamestnanie v našej spoločnosti alebo v prípadoch, kedy nás kontaktuje prostredníctvom elektronického kontaktného webového formulára. Osobné údaje spracúva naša spoločnosť sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú našu mzdovú, účtovnú a daňovú agendu, zabezpečujú BOZP, požiarnu ochranu a pracovnú zdravotnú službu, služby v oblasti IT. Poskytnutie osobných údajov je v niektorých prípadoch (okrem súhlasov na spracúvanie osobných údajov) zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Súhlas na spracúvanie osobných údajov udeľujete dobrovoľne.

Prihlásenie na web stránku a elektronický kontaktný formulár:

V prípade, ak ste návštevníkom webu www.lptech.sk a kontaktujete našu spoločnosť prostredníctvom kontaktného formulára alebo iného kontaktného údaju na tejto stránke, Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v nasledovnom rozsahu:

– Meno a Priezvisko

– Telefónne číslo

– E-mailová adresa

Uvedené osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý vyjadrujete zaškrtnutím samostatného políčka nachádzajúceho sa tesne pod webovým formulárom, a ktorý je právnym základom spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je tak vybavovanie Vašich požiadaviek.

Fakturačné údaje a údaje pre uzatváranie zmlúv:

V prípade, ak ste obchodným partnerom, resp. pracovníkom obchodného partnera (napr. objednávatelia, dodávatelia, poskytovatelia služieb a iný) našej spoločnosti, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia v našich interných systémoch a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí a plnenia povinností vyplývajúcich z existujúcich zmluvných vzťahov a zákonných povinností, prípadne výkon činností, ktoré

súvisia s pred zmluvnými vzťahmi. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných povinností podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona alebo plnenie zákonných povinností podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v nasledovnom rozsahu:

– Obchodný názov

– Adresa sídla

– IČO

– DIČ

– IČ DPH

– Názov banky

– Číslo účtu v banke

– Meno a Priezvisko

– Telefónne číslo

– E-mailová adresa

Uchádzač o zamestnanie:

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie v našej spoločnosti, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s Vami. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas.

Marketing:

V prípade, ak už ste naším zákazníkom, ktorému sme už poskytli služby a predali tovar, na základe oprávneného záujmu sme oprávnený Vám zasielať marketingové správy týkajúce sa našich vlastných produktov a služieb (ide o tzv. priamy marketing). Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. V prípade, že ešte nie ste naším zákazníkom a želáte si zasielať marketingové správy, na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odoberanie newslettrov. Súčasne je potrebné zaškrtnúť samostatné políčko, ktorým vyjadríte súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettrov. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov v prípade marketingu je informovanie o našich aktuálnych informáciách, akciách a novinkách a produktoch a skvalitnenie poskytovaných služieb.

Prenos údajov do tretích krajín:

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov:

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade spracúvania osobných údajov získaných na základe súhlasu, dĺžka doby spracúvania takýchto údajov závisí od účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané:

– v prípade marketingových aktivít je doba spracúvania osobných údajov 5 rokov

– v prípade udelenia súhlasu za účelom spracúvania Vašich požiadaviek, ktoré nám zasielate prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na našom webe je doba spracúvania Vašich osobných údajov 1 rok

– osobné údaje uchádzača o zamestnanie spracúvame rovnako 1 rok. alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

Aké sú Vaše ďalšie práva vo vzťahu k osobným údajom?

V prvom rade máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.


Môžete nás požiadať:

– o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov a ďalších informácii (napr. z akého dôvodu ich spracovávame, kto je ich prijímateľom, o dobe uloženia, a účelu ich spracovávania a iné)

– o opravu Vašich osobných údajov

– o vymazanie Vašich osobných údajov

– o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov

Môžete ďalej:

– namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

– požadovať prenesenie Vašich osobných údajov

– podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu osobných údajov v členkom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorom žijete alebo pracujete, alebo v ktorom malo dôjsť k prípadnému porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov; v prípade Slovenskej republiky je takýmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR

– právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týka alebo Vás podobne významne ovplyvňujú

– v prípade udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov máte právo tento súhlas

kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailu na info@lptech.sk alebo písomnou formou zaslaním na adresu spoločnosti a to: Odvolanie súhlasu je rovnako možné kliknutím na odkaz odhlásiť; nachádzajúci sa v dolnej časti každého e-mailového newslettera. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových stránok.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Táto webstránka používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky. Využívaním súborov cookies nespracúvame Vaše osobné údaje.

Ako kontrolovať súbory cookie:

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies:

Odmietnuť súbory cookies pri prvom navštívení našej webovej stránky na lište „Spravujte súhlas so súbormi cookie“ Zmazanie súborov cookie je možné pomocou Vášho internetového prehliadača.

Analytické Cookies:

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

– prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,

– remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),

– rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Pre odmietnutie týchto cookies:

si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout